10 jan 2014 14:10

Hervorming van de afdeling administratieve geschillen van de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzigt.

Het ontwerp voert de wet uit die de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hervormt en die de ministerraad van 13 september 2013 heeft goedgekeurd. Het ontwerp past vier koninklijke besluiten aan de nieuwe bepalingen van het voorontwerp van wet aan zoals het regeerakkoord voorschrijft. Het akkoord voorzag de hervorming om beter aan de concrete bekommernissen te beantwoorden, in het belang van de rechtzoekende en de bestuurlijke overheden.