21 dec 2006 16:00

Hervorming van de cofinanciering van NGO's

Hervorming van de cofinanciering van de Belgische niet-gouvernementele organisaties

Hervorming van de cofinanciering van de Belgische niet-gouvernementele organisaties

De ministerraad stemde in met een voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker over de erkenning en de financiering van de federaties van niet-gouvernementele organisaties. Het voorstel vormt het derde en laatste luik van de hervorming van de cofinanciering van de NGO's. Het organiseert de erkenning van de federaties van NGO's en benadrukt hun rol in de versterking van de professionele kwaliteit van de NGO's door de jaarprogramma te financieren. Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt de NGO adviescommissie door een Paritair Overlegcomité Overheid – Ontwikkelings NGO's. Ter herinnering, het koninklijk besluit van 14 december 2005 over de erkenning van de ontwikkelings NGO's stelt naast de basiserkenning ook een programma-erkenning in, na afloop van een onafhankelijke expertise. Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van de programma's en de projecten voorgesteld door de erkende ontwikkelings NGO's diept de programma-aanpak uit, door triënnale financiële enveloppes aan de erkende NGO programma's toe te kennen. Het stelt een projecten-financieringslijn in voor de NGO's die niet genieten van de programma-erkenning, verlicht de procedures en realiseert een administratieve vereenvoudiging, door de activiteiten tussen Noord-acties en Zuid-acties te verdelen in functie van hun doeleinde en van een eenvormige cofinancieringssleutel ongeacht het type van de gesubsidieerde activiteiten of de grootte van de NGO. De hervorming van de cofinanciering van de niet-gouvernementele organisaties was een van de taken die de regering wou verwezenlijken tijdens deze ambtstermijn. Ze wenste in samenspraak met de NGO's een flexibel cofinancieringssysteem uit te werken met eenvoudige administratieve procedures maar ook met een betrouwbaar controlemechanisme.