13 dec 2016 10:45

Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid en in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit dat de evenwichtsdotatie vastlegt.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, herziet de financiering van de sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging. Verschillende grote hervormingen, waaronder de zesde staatshervorming, zorgen ervoor dat deze herziening nodig is. Voor de financiering van de sociale zekerheid zijn drie types van overheidsfinanciering voorzien:

  • een alternatieve financiering (voorafname op verschillende fiscale inkomsten) die beoogt om in het stelsel van sociale zekerheid voor de werknemers te compenseren met de vermindering van de sociale bijdragen
  • een transparante en responsabiliserende evenwichtsdotatie waarvan het bedrag elk jaar wordt vastgesteld, per stelsel van de sociale zekerheid. Deze dotatie wordt niet automatisch vastgelegd. Het bedrag wordt bepaald na het in rekening brengen van de responsabiliseringsfactor
  • een klassieke overheidstussenkomst (dotatie), waarvan het bedrag vast is en onafhankelijk van de conjunctuur. Deze dotatie kan toenemen met een vergrijzingscoëfficiënt. Met dit mechanisme wordt een duurzame financiering van de solidariteitsuitgaven beoogd

De alternatieve financiering ter compensatie van bepaalde verminderingen van kosten of uitgaven, de vaststelling van de transparantie en responsabiliserende evenwichtsdotatie en het voorzien van een duurzame financiering van de sociale zekerheid zijn belangrijke elementen van de herziening van de financiering van de sociale zekerheid. In de herziening werden de adviezen van de sociale partners in aanmerking genomen en meer bepaald de vereenvoudiging van de alternatieve financiering.

Om de evolutie van het budget van de sociale zekerheid zo goed mogelijk op te volgen, wordt een Commissie Financiën en Begroting (CFB) ingericht. De CFB's gaan maand na maand de eventuele afwijkingen na en verwittigen de regering hiervan. Ze vragen verduidelijkingen en eventuele correctiemaatregelen aan de respectievelijke betrokken beheerscomités. Daarnaast maken de CFB's voor de begrotingscontroles een analyse op van de volume- en prijseffecten en volgen ze de maatregelen op, beslist door de regering.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert de wet over de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid uit. Het ontwerp heeft als doel het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen vast te stellen voor het jaar 2017.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.