05 jul 2013 19:57

Hervorming van de Gemeenschapswachten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de gemeenschapswachten hervormt. De beslissing hiertoe werd genomen tijdens het regeerakkoord dat de verbetering van de opleiding en de bevoegdheden van de gemeenschapswachten vooropstelt.

In België werken er 1 814 gemeenschapswachten die in de steden en de gemeenten actief zijn op het vlak van preventie en criminaliteit. Ze staan in voor alle niet-politionele publieke veiligheids- en preventiefuncties zoals de vroegere parkwachters, de stadswachten en de gemachtigde opzichters. De ministerraad wil de gemeenschapswachten nu meer bevoegdheden geven, zodat ze de politie kunnen steunen met punctuele taken.

De nieuwe bevoegdheden zijn onder andere:

  • tussenkomen bij mondelinge conflicten op de openbare weg waarvoor geen dwang vereist is
  • feiten vaststellen en administratieve sancties uitschrijven
  • taken uitvoeren die overgedragen zijn door de politie (enkel op de openbare weg en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn)

Daarnaast wordt ook hun opleiding verbeterd door een examen in te voeren. Ze moeten ook een diploma hoger secundair onderwijs bezitten. Ten slotte krijgen ze mogelijkheden om zich voor te bereiden op de selectieproeven voor politieagent. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de ministerraad.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet