14 nov 2013 17:38

Hervorming van de Gemeenschapswachten - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de gemeenschapswachten hervormt. De beslissing hiertoe werd genomen tijdens het regeerakkoord dat de verbetering van de opleiding en de bevoegdheden van de gemeenschapswachten vooropstelt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

In België werken er 1 814 gemeenschapswachten die in de steden en de gemeenten actief zijn op het vlak van preventie en criminaliteit. Ze staan in voor alle niet-politionele publieke veiligheids- en preventiefuncties zoals de vroegere parkwachters, de stadswachten en de gemachtigde opzichters. De ministerraad wil de gemeenschapswachten nu meer bevoegdheden geven, zodat ze de politie kunnen steunen met punctuele taken.
De gemeentelijke overheden kunnen nieuwe opdrachten aan de gemeenschapswachten toevertrouwen:
• preventie en conflictbeheersing op de openbare weg waarvoor geen dwang vereist is
• feiten vaststellen op de openbare weg die aanleiding geven tot een administratieve sanctie
Daarnaast wordt ook hun opleiding verbeterd door een examen in te voeren. Ze moeten ook een diploma hoger secundair onderwijs bezitten. Ten slotte krijgen ze mogelijkheden om zich voor te bereiden op de selectieproeven voor politieagent.
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet