22 dec 2023 20:41

Hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid.

Op 23 februari 2022 besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) te hervormen. De NVO is het orgaan dat bevoegd is voor het afleveren van veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen. De bevoegdheid 'veiligheidsscreenings' wordt overgedragen naar de Federale Politie. De overige bevoegdheden van de NVO, onder andere de veiligheidsmachtigingen en de goedkeuring van systemen voor de verzending en bewaring van geclassificeerde informatie, alsook het aanmaken, beheer en verdeling van cryptografisch materiaal, worden ondergebracht bij de Veiligheid van de Staat (VSSE), die hiervoor als NVO zal optreden in ons land.

Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2024. De twee ontwerpen van koninklijk besluit passen in de overdracht van de NVO naar de VSSE.

  • Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Nationale veiligheidsoverheid, een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

Het statuut van administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie laat toe om de retributies die de Nationale Veiligheidsoverheid ontvangt te beheren.

  • Een ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van de Nationale Veiligheidsoverheid, een Staatsdienst met afzonderlijk beheer

De samenstelling van het beheerscomité wordt gewijzigd, alsook de bevoegde ministers, gezien de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid en haar integratie binnen de Veiligheid van de Staat.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.