06 dec 2013 18:55

Hervorming van de NMBS en wijziging van de spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de spoorcodex wijzigen naar aanleiding van de hervorming van de NMBS.

Het eerste ontwerp breidt de bevoegdheden van het toezichthoudende orgaan uit. Het orgaan kan nu ook:

  • advies geven over de vervoersovereenkomst die de infrastructuurbeheerder en de spoorwegonderneming zullen sluiten
  • audits uitvoeren over de uitvoering van de overeenkomst
  • beslissingen nemen over de geschillen inzake de uitvoering van de overeenkomst
  • de jaarlijkse audit uitvoeren van de registratiemethode van de storingen die de infrastructuurbeheerder aanwendt

Het tweede ontwerp regelt de toegang van de infrastructuurbeheerder tot bepaalde dienstvoorzieningen zoals stations en vaste communicatie-installaties van de spoorwegonderneming. Het derde ontwerp regelt de toegang van de spoorwegonderneming tot de traffic control en de seinposten van de infrastructuurbeheerder.
De ontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.

koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van het toezichthoudende orgaan

koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd

koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, voor wat betreft de toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder