30 okt 2013 12:43

Hervorming van de NMBS-groep

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS hervormt.

Op 19 juli 2013 besliste de ministerraad de NMBS en NMBS Holding samen te brengen door overname van de NMBS door de NMBS Holding, om zo de spoorweginstanties tot twee eenheden terug te brengen. Het ontwerp van koninklijk besluit voert die reorganisatie uit. De verrichtingen die verband houden met de reorganisatie zullen worden besproken op de raden van bestuur van de huidige drie instanties die gelijktijdig plaatsvinden half november en de algemene vergadering eind december. Het gaat om:

  • de overdracht van de activa en passiva die verbonden zijn met de human resources van HR Rail
  • de vaststelling van de herwaarderingsmeerwaarden op bepaalde activa en incorporatie van de meerwaarden bij het kapitaal
  • de fusie door overname van de NMBS door de NMBS Holding
  • de gedeeltelijke splitsing van de NMBS Holding naar Infrabel
  • de vernietiging van de eigen aandelen in handen van Infrabel
  • de overdracht van sommige activa en passiva van Infrabel naar de nieuwe spoorwegoperator

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.