06 dec 2013 19:06

Hervorming van de NMBS: overdracht van activa en passiva en statuten van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de over te dragen activa en passiva en de statuten van HR Rail.

Het eerste ontwerp regelt de invoering door de Koning van de statuten van HR Rail die van toepassing zullen zijn vanaf de transformatie in naamloze vennootschap van publiek recht. De statuten van de nv van publiek recht HR Rail omvatten verschillende hoofdstukken. Ze treden ten laatste op 20 december 2013 in werking.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit voert de hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS uit (kb van 7 november 2013). De Koning kan de lijst van activa en passiva opstellen voor 'realtime', de informatiedienst van de NMBS. 
Het derde ontwerp voert hetzelfde koninklijk besluit uit en machtigt de Koning om de lijst activa en passiva te bepalen die betrekking hebben op de operationele activiteit ‘Human resources’ van de nv van publiek recht NMBS Holding aan de nv van publiek recht HR Rail.

Ook wordt bepaald dat ten minste 2% van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van HR Rail vertegenwoordigen zonder tegenprestatie aan de staat worden toegekend. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1, tweede paragraaf van het koninklijk besluit betreffende het personeel van de Spoorwegen 

ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de lijst activa en passiva van de NV van publiek recht NMBS Holding aan de NV van publiek recht HR Rail en houdende goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail
ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de lijst activa en passiva van de NV van publiek recht Infrabel aan de spoorwegonderneming beoogd in artikel 3, §1 van het koninklijk besluit tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, van Infrabel en van de NMBS