01 mrt 2013 16:13

Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen

De regering heeft vandaag in eerste lezing de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. De voorstellen gaan nu voor advies naar de Raad van State. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014 en gelden voor zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. “Met de nieuwe pensioenbonus belonen we mensen die een inspanning leveren om langer te werken. Zij kunnen rekenen op een extra bedrag bovenop hun rustpensioen. Dit is een nieuwe stap naar langere loopbanen”, zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo.

De nieuwe pensioenbonus komt tegemoet aan de opmerkingen van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (juni 2012). Zo vroeg de Studiecommissie onder meer om de pensioenbonus af te stemmen op de pensioenhervorming van eind 2011. De combinatie van de strengere voorwaarden voor het vervroegd pensioen met het oude systeem van de pensioenbonus maakte dat sommige mensen een pensioenbonus zouden krijgen terwijl ze nog verplicht waren om verder te werken. En dat terwijl de pensioenbonus bedoeld is om mensen die de keuze hebben om te stoppen met werken (vervroegd pensioen) aan te zetten om toch aan de slag te blijven.

Ook de vroeg de Studiecommissie voor de Vergrijzing om het systeem progressief te maken en een hoger bedrag per gewerkte dag te voorzien naarmate men meer jaren langer werkt. Op die manier worden mensen extra beloond naarmate zij meer inspanningen leveren om langer te werken.

Concreet zullen de huidige pensioenbonus (werknemers en zelfstandigen) en het leeftijdscomplement (ambtenaren) als volgt worden hervormd:

  • Eén pensioenbonus. Voor de drie pensioenstelsels komt er een vergelijkbaar systeem van pensioenbonus, ingebed in de eigen wetgeving van elk stelsel.
  • In lijn met pensioenhervorming. In de huidige regeling kan men een pensioenbonus opbouwen terwijl men niet eens vervroegd op pensioen kan gaan. Er is dan ook géén sprake van een activerend aspect in deze gevallen. In de nieuwe regeling wordt de aanvang van de referteperiode van de pensioenbonus gekoppeld aan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het vervroegd pensioen: zodra iemand zijn pensioen uitstelt met minstens 12 maanden vanaf de vroegst mogelijke ingangsdatum van het vervroegd pensioen begint de opbouw van de pensioenbonus.
  • Onbeperkt in de tijd. Ook na de leeftijd van 65 jaar kan men een pensioenbonus opbouwen. De opbouw van de pensioenbonus stopt de laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen.
  • Enkel voor gewerkte dagen. Elke voltijds gewerkte dag tijdens de referteperiode levert een pensioenbonus op. Gelijkgestelde dagen leveren geen pensioenbonus meer op.
  • Een progressief oplopende bonus. De pensioenbonus is een forfaitair bedrag per voltijds gewerkte dag en stijgt naargelang het pensioen langer uitgesteld wordt: het eerste jaar binnen de referteperiode levert een pensioenbonus op van 1,50 EUR per voltijds gewerkte dag, het tweede jaar 1,70 EUR… Het bedrag stijgt in schijven van 0,20 EUR en dit tot maximum 2,50 EUR per voltijds gewerkte dag. Als iemand op 1 januari 2014 zijn pensioen reeds met meer dan één jaar uitstelt, zal het bonusbedrag, dat met dit uitstel overeenstemt, toegepast worden. Dit houdt in dat, voor personen die op 1 januari 2014 hun pensioen al een aantal jaar uitstellen, de nieuwe pensioenbonus niet noodzakelijk in de laagste schaal van 1,50 EUR aanvangt.
  • Wat levert dit maandelijks op? Iemand die bijvoorbeeld op 62 jaar met vervroegd pensioen kan, maar doorwerkt tot 65 jaar zal in het nieuwe systeem recht hebben op een maandelijkse pensioenbonus van 83 euro. Iemand die op 62 jaar met vervroegd pensioen kan en doorwerkt tot 67 jaar, zal recht hebben op een maandelijkse pensioenbonus van 187 euro. Merk op: de pensioenbonus komt bovenop het rustpensioen dat zelf ook hoger ligt naarmate de loopbaan van mensen meer jaren telt.
  • Een persoonlijk recht. De pensioenbonus wordt enkel uitbetaald bij uitbetaling van het persoonlijke rustpensioen. De pensioenbonus wordt dus niet overgedragen naar de langstlevende partner, het is een persoonlijk recht. Als overgangsmaatregel is de pensioenbonus, gekoppeld aan een rustpensioen met pensioenbonus dat ingegaan is voor 1 januari 2014, overdraagbaar naar het overlevingspensioen. De regelgeving van de pensioenbonus pre-2014 voorziet immers de overdraagbaarheid van de bonus naar het overlevingspensioen.
  • Respect voor verworven rechten. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de pensioenbonus of het leeftijdscomplement dat opgebouwd werd volgens de huidige bepalingen, behouden en ‘vastgeklikt’ op 31 december 2013. De nieuwe pensioenbonus geldt voor prestaties vanaf 1 januari 2014.

Vice-premier en minister van Pensioenen Alexander De Croo:
“De nieuwe pensioenbonus zal mensen blijvend aansporen om langer te werken, niet alleen op het moment dat ze met vervroegd pensioen kunnen, maar ook de jaren nadien. Dat is een belangrijke verbetering tegenover het oude systeem. Het komt er nu op aan de pensioenbonus zo bekend mogelijk te maken zodat het effect maximaal is. Op die manier zorgen we ervoor dat dit een volgende stap is om de gemiddelde loopbaanduur te verlengen en zo ons pensioenstelsel te verstevigen.”