30 mrt 2018 19:29

Hervorming van de pleziervaartwetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed dat de pleziervaartwetgeving hervormt.

Het voorontwerp beantwoordt aan het doel van administratieve vereenvoudiging en beoogt een responsabilisering van pleziervaarders en een verbetering van de veiligheid. De pleziervaart in België is dan ook een populaire sector. Jaarlijks worden er ongeveer 8000 pleziervaartuigen ingeschreven, en in 2017 werden bijna 6500 vaarbrevetten uitgereikt.

Het Federaal Overlegplatform voor de pleziervaart (FOP) brengt vertegenwoordigers van de sector, de Federale Overheidsdienst en experten samen, en brengt advies uit inzake pleziervaartaangelegenheden binnen de federale bevoegdheid. Tijdens het vernieuwingsproces van de pleziervaartwetgeving werkte het FOP voorstellen uit inzake uitrusting en brevettering, die aan het brede publiek kenbaar werden gemaakt.

De belangrijkste wijzigingen die dit voorontwerp met zich meebrengt zijn:

  • Pleziervaartuigen die voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt worden gebruikt, zelfs zonder winstoogmerk, kunnen strengere voorwaarden krijgen dan de gewone pleziervaartuigen. Het gebruikte criterium stemt overeen met de btw-regelgeving.
  • Onder de nieuwe regelgeving is er geen maximale lengte voor de pleziervaartuigen.
  • Er is slechts één unieke registratie in België, ongeacht of het vaartuig gebruikt wordt op zee, een maritieme waterweg of de binnenwateren.
  • Er moet een band met België bestaan om een Belgische vlag te voeren (met uitzondering voor handelaars).
  • De registratie blijft onbeperkt geldig totdat het vaartuig wordt verkocht of geërfd. De eigenaar zal een registratiebrief krijgen met een geldigheidsduur van vijf jaar.
  • Alle vaartuigen die in Belgische wateren voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden worden ingezet, of in België geregistreerde schepen die waar ook ter wereld worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, zullen geschouwd worden door DG Scheepvaart.
  • Het voorontwerp introduceert de mogelijkheid om een vaarbevoegdheidsbewijs te laten schorsen of in te trekken bij een zware of herhaaldelijke inbreuken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.