30 nov 2012 18:17

Hervorming van de samenstelling en werking van de Nationale Raad voor Coöperatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte voorstelde over de hervorming van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor Coöperatie.

De vier sectoriële commissies van de Nationale Raad voor Coöperatie worden opgeheven, aangezien ze niet meer beantwoorden aan de realiteit van de coöperatieve wereld en de sociale economie. De raad bestaat voortaan uit een algemene vergadering waaraan alle coöperatieve vennootschappen kunnen deelnemen. Een bureau zal de adviesbevoegdheid van de Nationale Raad voor Coöperatie uitvoeren. De structuur wordt vereenvoudigd terwijl de vertegenwoordiging verbeterd wordt. Daarnaast wordt de erkenning van coöperatieve vennootschappen eenvoudiger. Hun erkenning blijft voor onbepaalde duur gelden. 

De hervorming geeft de Nationale Raad voor Coöperatie de kans om zijn rol als promotor van de coöperatieve sector in België verder te zetten. De sector kent een nieuw elan dankzij nieuwe initiatieven voor sociale economie. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende oprichting van een Nationale Raad voor Coöperatie