23 dec 2022 16:58

Hervorming van de strafprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat een aantal hervormingen doorvoert op het vlak van de strafprocedure.

Het voorontwerp van wet beoogt de strafprocedure te hervormen op twee punten:

  • de verjaringstermijnen van de strafvordering
  • de regels inzake extraterritoriale bevoegdheid

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het College van hoven en rechtbanken, het College van procureurs-generaal, de ordes van advocaten en de Raad van State.