05 jul 2013 20:09

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht. 

Het voorontwerp, dat in tweede lezing wordt goedgekeurd, werd aangepast aan de opmerkingen van de werkgroep beleidscoördinatie. Het wijzigt het huwelijksvermogensrecht op volgende punten:

  • bepaalde regels over de onderhoudsuitkering na echtscheiding worden aangepast
  • de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel wordt herzien, waaronder ook de regels inzake individuele en collectieve levensverzekeringen, en de (her)invoering van het begrip 'aanwinsten' in het huwelijksvermogensrecht
  • bepaalde regels over de vereffening en de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel worden herzien
  • er komen een aantal wijzigingen in het stelsel van scheiding van goederen en opheffing van het verbod van verkoping tussen echtgenoten
  • er komen overeenstemmende aanpassingen aan enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
  • art. 127 en 128 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst worden opgeheven

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding