15 jul 2022 19:09

Hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders.

Het voorontwerp van wet brengt verschillende verbeteringen aan aan het statuut van de gerechtsdeurwaarders en de procedures waarmee zij te maken hebben. Het verbetert ook de werking van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Hieronder vindt u een overzicht van de bepalingen:

 • Invoering van een leeftijdsgrens voor de uitoefening van de functie van gerechtsdeurwaarder en kandidaat-gerechtsdeurwaarder
 • Digitalisering van het stageboekje
 • Modernisering van de benoemingsprocedures van gerechtsdeurwaarders
 • Invoering van de titel van ere-kandidaat-gerechtsdeurwaarder
 • Wachttermijn vooraleer te postuleren als gerechtsdeurwaarder-titularis
 • Waarnemend gerechtsdeurwaarder
 • Vereenvoudiging van het systeem van plaatsvervangingen
 • Samenstelling en werking van de raad van de arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders
 • Concordantie tussen de mandaten van de leden ven het directiecomité en de algemene vergadering van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • Bevoegdheid van algemene vergadering tot goedkeuring van het reglement m.b.t. de voortzetting van de activiteiten van de kantoren
 • Aanvulling en verbetering van de werking van het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB)
 • Invoering van een verzetstermijn in het kader van de procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden
 • Afschaffing van de visumplicht van de beslagrechter in het kader van een uitvoerend derdenbeslag

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.