14 feb 2014 17:25

Hervorming van Tax Shelter-regeling

Na de parlementaire hoorzittingen, vorig jaar, en nadat minister van Financiën Koen Geens de afgelopen maanden de verschillende betrokken partijen van de filmsector heeft gesproken, heeft de Ministerraad het ontwerp van wijziging van de Minister betreffende de Tax Shelter-regeling goedgekeurd. Het ontwerp bouwt verder op het bestaande Tax Shelter systeem en houdt rekening met de huidige Belgische realiteit.

De productievennootschappen hebben nood aan financiering van het audiovisuele werk en moesten in het huidige systeem een deel van de rechten in het werk afstaan. In de nieuwe regeling krijgen investeerders een attractief fiscaal voordeel omwille van hun steun aan de filmindustrie, maar zonder dat ze hierdoor rechten op de productie zelf verwerven.

Een productievennootschap die een kaderovereenkomst sluit met een investeerder moet een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om een Tax Shelter attest te verkrijgen. Dit attest bevestigt dat de verschillende wettelijke voorwaarden om een fiscaal voordeel te verstrekken aan de investeerder voldaan zijn.

De investeerder van zijn kant betaalt  naar aanleiding van zo’n kaderovereenkomst een som voor het verwerven van dit attest en die som komt rechtstreeks ten goede aan de financiering van de productie van het audiovisuele werk. De investeerder zal door dit fiscaal attest van een fiscaal voordeel kunnen genieten.

Een maximale waarde van 15 miljoen euro per jaar is vastgelegd voor het Tax Shelter attest. De Minister van Financiën geeft een erkenning aan de productievennootschappen en de tussenpersonen die in aanmerking kunnen komen voor een Tax Shelter toepassing.

Dit nieuwe stelsel zorgt voor optimale transparantie voor alle partners in de filmindustrie, sluit de overdracht van rechten op de ontvangsten uit en zorgt er voor dat een maximum aan steun werkelijk gaat naar de productie zelf.

De hervorming biedt een antwoord op de vragen over de zorg voor de toekomst van een internationaal hoog aangeschreven Belgische filmindustrie. De Belgische productie van audiovisuele en cinematografische werken en de realisatie van het Belgisch creatief potentieel  worden gestimuleerd. Maar ook de werkgelegenheid in deze zich sterk ontwikkelende sector blijft op die manier gewaarborgd.

Deze hervorming van Tax Shelter zorgt voor meer transparantie voor alle partners  en zorgt ervoor dat de gestage opmars van de Belgische filmindustrie zich verder kan zetten. Belangrijk is ook dat de werkgelegenheid in deze sector gewaarborgd blijft.