20 jul 2012 21:45

Hervormingen pensioenen vliegend personeel burgerluchtvaart goedgekeurd

De ministerraad keurt in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming van de pensioenen van het vliegend personeel in de burgerlijke luchtvaart afrondt.
De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft het bijzonder pensioenstelsel van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart opgeheven. Met de goedgekeurde overgangsmaatregelen worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen van piloten en kabinepersoneel geleidelijk gelijkgeschakeld met de voorwaarden van het algemeen stelsel. Dat betekent dat vervroegd pensioen pas mogelijk wordt vanaf 62 jaar na een loopbaan van minimum 40 jaar.

Vroeger hadden piloten een volledige loopbaan na 30 jaar en kabinepersoneel na 34 jaar. Dat betekent dat ze respectievelijk na 30 en 34 jaar met pensioen konden gaan. Ook als ze niet aan die loopbaanvoorwaarden voldeden, kon het vliegend personeel in de burgerluchtvaart nog op pensioen op 55 jaar.
De ministerraad gaat akkoord om niet te raken aan verworven pensioenrechten. Dat betekent onder meer dat loopbaanjaren opgebouwd onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 3 november 1969 bij het verrekenen in de eenheid van loopbaan (45/45) vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt dat rekening houdt met de voorwaarden die golden tijdens de opbouw van de pensioenrechten. Voor de loopbaanjaren tot 31 december 2011 wordt dus rekening met de hogere loopbaanbreuk, het hogere loonplafond en de toenmalige regeling inzake gelijkgestelde perioden. Tevens legt het ontwerp van koninklijk besluit de maatregelen vast inzake het overlevingspensioen.
Daarnaast gaat minsterraad akkoord om het vliegend personeel dat op datum van 31 december 2012 voldoet aan de pensioenvoorwaarden zoals bepaald in het koninklijk besluit van 3 november 1969 hun rustpensioen kunnen opnemen volgens de voorwaarden van dat besluit.
Door de opheffing van het bijzonder pensioenstelsel van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart met ingang van 1 januari 2012 zijn de bijzondere werkgevers- en werknemersbijdragen voor dit pensioenstelsel niet langer verschuldigd vanaf 1 januari 2012.