07 jul 2023 16:46

Herwaardering van de vergoedingen inzake voogdij van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt met het oog op het verhogen van de vergoeding aan de verengingen die nieuwe werknemer-voogden aanwerven en het verlichten van de administratieve taken van voogden door het invoeren van een forfait voor verplaatsingsonkosten.

De wijzigingen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffen:

  • de verhoging van de vergoedingen aan de verenigingen waarmee de dienst Voogdij een protocolakkoord heeft afgesloten
  • de invoering van een forfait voor de verplaatsingskosten voor de vrijwillige en zelfstandige voogden met het behoud van de mogelijkheid van terugbetaling van de reële verplaatsingsonkosten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Programmawet van 24 december 2002