24 dec 2021 09:15

Herziening van de federale visserijregels en optimalisatie van het Belgisch Scheepvaartwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat de visserij betreft en verschillende wijzigingen aanbrengt in het Belgisch Scheepvaartwetboek.

De federale visserijregels zijn erg versnipperd en verouderd, waardoor een modernisering – rekening houdend met de toepasselijke internationale en Europese voorschriften – noodzakelijk is. Hiertoe dienen slechts een aantal beperkte wijzigingen aangebracht te worden aan het Belgisch Scheepvaartwetboek. Zo wordt er via het voorontwerp een definitie van vissersvaartuig opgenomen in het Belgisch Scheepvaartwetboek en wordt de definitie van kapitein in het Belgisch Scheepvaartwetboek gewijzigd, zodat deze ook van toepassing wordt op de visserij. Er zal een ander uitvoeringsbesluit worden opgesteld dat alle federale regels met betrekking tot de visserij zal bevatten en de oude besluiten zal opheffen. Op deze manier worden duidelijke uniforme regels gecreëerd en opgenomen in één instrument.

Naast de modernisering van de bestaande federale visserijregels wordt er ook een professioneel kader uitgewerkt voor de hengelvisserij. Om dit kader te creëren, wordt de definitie van pleziervaartuig gewijzigd, zodat een zeeschip dat bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt wordt voor visserij niet meer kan worden beschouwd als een pleziervaartuig.

Naast de noodzakelijke aanpassingen voor de visserij worden er nog enkele andere wijzingen aangebracht met betrekking tot:

  • het versterken van het handhavings- en vervolgingsregime
  • de Federale Instantie voor Onderzoek voor Scheepvaartongevallen
  • de contractuele en juridische afhandeling van het vervoer van goederen via een zeeschip

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.