20 dec 2012 16:03

Herziening van het gerechtelijk wetboek over de arbitrage

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het Gerechtelijk Wetboek over de arbitrage aanpast. De aanpassing is gebaseerd op de modelwet inzake internationale handelsarbitrage van de Commissie van de VN voor internationaal handelsrecht.

Het voorontwerp hervormt de procedureregels voor de arbitrage. Door het grootste deel van de modelwet over te nemen in het gerechtelijk Wetboek, wil België zich een open land tonen voor de internationale arbitrage en als een land met een vooruitstrevende wetgeving  inzake arbitrage. Er werd voor gekozen om de wet niet te beperken tot de handelsarbitrage, maar ook ander domeinen van het maatschappelijk leven toe te laten. Ten slotte, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen nationale en internationale arbitrage.