25 apr 2024 11:32

Het chemicaliënbeleid van morgen: Perspectieven en uitdagingen

Op 23 en 24 april 2024 vond in het kader van het Belgisch Voorzitterschap de conferentie “Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges" plaats. Deze tweedaagse bijeenkomst georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maakte de balans op van de vooruitgang en de uitdagingen op het gebied van risicobeheer van chemische stoffen.  

Gevaarlijke chemische stoffen en chemisch afval in het leefmilieu vormen een urgente bedreiging voor onze gezondheid en de gezondheid van onze planeet. Initiatieven zoals de Green Deal, de Chemicals Strategy for Sustainability en werkzaamheden rond Safe and Sustainable by Design hebben de weg vrijgemaakt voor innovatie en het creëren van een gifvrije omgeving en er is reeds aanzienlijke vooruitgang geboekt op vlak van de bescherming van mens en milieu. Bij de opening van de conferentie benadrukte de Belgische minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal echter ook het belang van nog verdere inspanningen: "We moeten onze inspanningen verdubbelen om innovatie te stimuleren, duurzamere praktijken te omarmen en regelgeving zoals REACH en de PIC-verordening over de handel in gevaarlijke chemische stoffen aan te scherpen. Samenwerking is essentieel om de toekomst veiliger en duurzamer te maken."

Chemicaliënbeleid onder de loep

Meer dan 200 deelnemers, waaronder beleidsmakers, vertegenwoordigers van de industrie en de academische wereld en ngo’s, namen deel aan het evenement. Het was een uitgelezen gelegenheid om te reflecteren en het gesprek aan te gaan over de resultaten en uitdagingen van het Europese en internationale chemicaliënbeleid.

Sprekers van diverse achtergronden, waaronder overheden, de industrie, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en het Milieuprogramma van de VN, presenteerden hun inzichten over onderwerpen als hormoonverstoorders, PFAS, bepaalde gevaarlijke stoffen in consumentenproducten en het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarnaast werden de vooruitzichten op een herziening en mogelijke aanpassingen van REACH gepresenteerd, evenals het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen. Ook concrete voorbeelden van acties van lidstaten kwamen aan bod, zoals het recente Belgische Koninklijk Besluit over het exportverbod van bepaalde gevaarlijke stoffen naar niet-EU-landen.

Een steeds hoger niveau van ambitie

Tijdens de conferentie werd herhaaldelijk benadrukt dat het cruciaal is om op Europees niveau de politieke verbintenissen van de Chemicals Strategy for Sustainability effectief toe te passen. Het in 2023 goedgekeurde wereldwijde kader voor chemische stoffen (Global Framework on Chemicals)  opent eveneens een nieuwe weg naar een veiliger en gifvrij milieu. Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat dit kader wordt uitgevoerd.

Solidaire samenwerking, volharding en duidelijke visies zullen noodzakelijk zijn om ons naar een betere toekomst te leiden. De expertenpanels brachten de noodzaak naar voren van veilige innovatie en versterking van maatregelen om duurzame vooruitgang te versnellen.

Deze conferentie brengt een voelbaar gevoel van urgentie naar voren: laten we acties stimuleren voor een wereld waarin chemicaliën niet langer alleen als een bedreiging worden gezien, maar de drijvende kracht zijn achter vooruitgang en duurzame ontwikkeling.

 

Meer informatie:

https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/nl/evenementen/tomorrows-chemicals-policy-perspectives-and-challenges/