27 jun 2019 16:01

Het jaarverslag 2018 van de FOD Financiën is gepubliceerd

In het jaarverslag 2018 van de FOD Financiën vindt u cijfers en uitleg over de inspanningen die wij doen om onze maatschappelijke opdrachten en verplichtingen te vervullen. Het is beschikbaar op www.2018.jaarverslag.finances.belgium.be. Gezien de grote hoeveelheid aan informatie kozen we voor een opdeling in vier thema's.


Vereenvoudiging en digitalisering 


Sinds enkele jaren al is de FOD Financiën de weg ingeslagen naar een steeds toenemende digitale dienstverlening. Die moet het contact tussen de burger en onze administratie vergemakkelijken.

 

 • 55,58 % van de huurcontracten werd elektronisch aangeboden (tegenover 45,17 % in 2017). 
 • 82,75 % van de belastingaangiften natuurlijke personen werd elektronisch aangeboden (tegenover 80,40 % in 2017). 
 • 1,5 miljoen externe bezoekers gebruikten tijdens het tweede semester 2018 MyMinfin.
 • Dankzij nudging-technieken in onze brieven werd 26 miljoen euro sneller terugbetaald (tegenover 25 miljoen in 2017). 

 

Dienstverlening


De FOD Financiën biedt de burger verschillende soorten dienstverlening: e-services, persoonlijke contacten (kantoren en infocenters) en een telefonische permanentie (Contactcenter).

 

 • Onze kantoren en infocenters hadden in het totaal 1,2 bezoeken. Ons Contactcenter kreeg via telefoon en e-mail 2,07 miljoen vragen. 
 • De DAVO behandelde 3.762 aanvragen voor een tussenkomst (tegenover 4.160 in 2017) en dat voor een totaalbedrag van 27,29 miljoen euro.  
 • Wij hebben ongeveer 122,07 miljard euro aan (niet-) fiscale inkomsten opgehaald. 
 •  10,9 miljoen euro aan slapende tegoeden (2.012 dossiers) werd teruggestort. 
   

Beveiliging en strijd tegen de fiscale en niet-fiscale fraude

De FOD Financiën zet zich in voor een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen en de strijd tegen fiscale en niet-fiscale fraude. De douanediensten werken aan een veiligere samenleving door de strijd tegen de drugshandel en het terrorisme.

 • Het nazicht van de belastingaangiften natuurlijke personen en vennootschappen bracht 7,38 miljard euro aan inkomstenverhoging op (tegenover 8,74 miljard euro in 2017). 
 • De BBI behandelde 1.661 dossiers in de strijd tegen de fiscale fraude op vlak van btw en inkomstenbelasting (tegenover 1.352 in 2017) en dat voor een totaal bedrag van iets meer dan 1 miljard euro aan belastingsupplementen. 
 • De douane nam 51 ton cocaïne, 16,86 ton cannabis en 4,5 ton heroïne et opiaten in beslag. 

 

Opleidingen en aanwervingen


Om onze opdrachten te vervullen en onze doelen te bereiken, moeten we over de nodige middelen en competenties beschikken. De FOD Financiën legt de klemtoon op een degelijke basisopleiding voor onze nieuwe medewerkers en op een voortgezette vorming van zij die al in dienst zijn, waarbij iedereen kan inspelen op steeds veranderende omstandigheden. 

 

 • Elke medewerker had gemiddeld 4,53 dagen opleiding; voor een douanier was dat 4,75 dagen. 
 • Er werden 907 medewerkers aangeworven waarvan 759 statutairen en 148 Rosetta’s. 
 • 51 % van de aangeworven medewerkers werkt in niveau B (bachelor-diploma). 

 

De opdrachten van de FOD Financiën zijn essentieel voor het functioneren van het land. We zorgen voor een tijdige en juiste heffing, en voor een correcte inning en invordering van de belastingen. We bestrijden elke vorm van fraude. We waarborgen de financiële stabiliteit van het land en de rechtszekerheid van de onroerende goederen. We dragen zorg voor de economische veiligheid en de veiligheid van personen. En ten slotte verstrekken we beleidsexpertise en -ondersteuning … Dat zijn de opdrachten die onze 20.716 medewerkers in 2018 mee hebben helpen verwezenlijken.


U vindt alle informatie in het gepubliceerde jaarverslag.