21 okt 2014 13:00

HPV-screening van mannelijke donorgameten in het kader van de MBV?

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over het screenen van mannelijke donorgameten op het humaan papillomavirus (HPV) in het kader van de medisch begeleide voortplanting (MBV).

Wat is het HPV?

HPV's zijn zeer vaak voorkomende epitheliotrope virussen. Het is waarschijnlijk dat meer dan 70% van de individuen ooit tijdens hun seksueel actieve leven met ten minste één HPV-stam geïnfecteerd raken. Deze infecties zijn echter doorgaans asymptomatisch en klaren spontaan. In ongeveer een derde van de gevallen, treft de infectie specifiek de oppervlakte van de anogenitale slijmvliezen. Bovendien blijkt dat hoog-risico types van deze virussen het oorzakelijke agens van cervicale/vaginale/anale (pre)neoplastische letsels zijn. Voorts speelt HPV ook een rol in de helft van de vulva/penis-(pre)kankers en in een groot aantal hoofd- en halstumoren.

HPV en mannelijke subfertiliteit

Omwille van de tegenstrijdige resultaten van verschillende studies, is het thans onmogelijk om vaste conclusies te trekken over de oorzakelijke rol van HPV in mannelijke subfertiliteit. Het blijft ook onduidelijk wat de precieze implicaties zijn van HPV-positieve spermatozoïden voor het voortplantingsproces.

Weinig risico's voor vrouwen die teruggrijpen op de medisch begeleide voortplanting (MBV)

Hoewel het risico van HPV-overdracht van de moeder naar het kind is beschreven in het kader van natuurlijke bevruchting, zijn er slechts een beperkt aantal gevallen waarin dat ook daadwerkelijk is bewezen. Maar zelfs wanneer het kind via de moeder een HPV-infectie heeft opgelopen, leidt dit vrij zelden tot kwaadaardige tumoren. In feite is het zelfs mogelijk dat het risico van infectie via de moeder lager is bij kinderen verwekt met medische hulp dan bij kinderen die via normale geslachtsgemeenschap op de wereld komen.

Geen systematische HPV-screening voor mannelijke donorgameten

Gezien de tegenstrijdigheid van de thans beschikbare bewijzen, is het onmogelijk om tot een behoorlijke beoordeling te komen van de verbonden risico's voor de volksgezondheid. Echter, het aantal vrouwen die MBV vragen, is vrij laag, waardoor verwacht mag worden dat de gevolgen ook beperkt zullen blijven. Over de vraag of HPV al dan geen invloed heeft op de uitkomst van de zwangerschap, bestaat er geen enigheid. Wat betreft het pre-screenen van donorsperma op HPV, kan op basis van de beschikbare kennis niet worden aangetoond dat deze enige positieve invloed zou hebben op de kwaliteit van de MBV of op het risico van HPV-infectie bij de betrokken vrouwen. Bovendien zou dat zelfs tot gevolg kunnen hebben dat de wachtlijsten in de vruchtbaarheidsklinieken langer worden en vrouwen die gebruikt willen maken van de MBV, worden aangemoedigd om alternatieve opties te zoeken waarvoor geen opvolging mogelijk zal zijn.

Herziening

De HGR neemt zich voor om dit advies na twee jaar te herzien.

Het volledige advies nr. 9180 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-9180-HPV.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten: