05 feb 2016 16:13

Huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars

De ministerraad keurt in een ontwerp van koninklijk besluit het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars goed.

De Commissie Kunstenaars legt in haar huishoudelijk reglement onder andere een methodologie vast om te beoordelen of een kunstenaar prestaties levert of werken produceert die van artistieke aard zijn. De wet van 27 juni 1969* geeft namelijk aan dat onder 'het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken' 'de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovosiuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie' dient te worden verstaan. 

Eind 2009 bleek in de Nationale Arbeidsraad (NAR) dat het sociaal statuut van kunstenaars in de praktijk problemen opleverde. Gegevens die de NAR van de kunstenaarssector zelf ontvangen had, wezen op misbruik van het specifieke statuut. De raad boog zich over de problematiek van het sociaal statuut van de kunstenaars en formuleerde twee adviezen, waarna het kunstenaarsstatuut werd hervormd. De hervorming bevatte drie elementen waaronder de invoering van een kunstenaarsvisum, een kunstenaarskaart waarmee de kunstenaars van een kleinevergoedingsregeling kunnen genieten en de uitbreiding van de voorrechten van de Commissie Kunstenaars.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

* wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders