30 mrt 2018 19:29

Identificatie van kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer.

Dit ontwerp kadert in de omzetting van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren.

Kritieke infrastructuren worden omschreven als zijnde een installatie, systeem of een deel daarvan dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn, waarvan de verstoring van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag zou hebben doordat die functies ontregeld zouden raken.

Het ontwerp heeft als doel:

  • de aanduiding van nationale kritieke infrastructuren (NCI) toe te laten binnen de deelsector van het luchtvervoer
    • de integratie van het concept NCI
    • afzonderlijk behandeling van NCI en Europese kritieke infrastructuren (ECI)
  • de rol van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) verduidelijken wat betreft het toezicht op kritieke infrastructuren binnen deze deelsector
  • de inhoud van het koninklijk besluit af te stemmen op de nieuwe versie van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren
  • de procedures vervat in het koninklijk besluit van 2 december 2011 bijregelen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer