20 jul 2017 19:15

Implementatie van een centraal gecoördineerd samenwerkingsmodel voor aankopen binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Het ontwerp kadert in traject 1 van het redesignprogramma van de federale overheid. Het creëert een samenwerkingsmodel tussen de federale aanbestedende overheden, waarbinnen de aankopen gecentraliseerd worden. De huidige aankoopprocessen tussen aanbestedende overheden zijn immers onvoldoende efficiënt, onder meer door de zwakke penetratiegraad van de gemeenschappelijke aankopen, het onvoldoend aantal inschrijvers en het gebrek aan zichtbaarheid van de aankopen. Het is de bedoeling een efficiënt samenwerkingsmodel tussen de bestaande overheidsdiensten te implementeren op basis van een consensusmodel. Door een betere planning van de aankopen, een uitgekiende ondersteuning en een sterk digitaal platform wordt samen aankopen de norm. 

Het centraal gecoördineerd samenwerkingsmodel streeft de volgende doelstellingen na:

  • het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie voor de aankopen van leveringen en diensten
  • het bevorderen van de participatiegraad voor KMO’s bij overheidsopdrachten en het bevorderen van duurzaamheid van overheidsopdrachten