23 jul 2021 19:50

Implementatie van Single Digital Gateway: voortgang en werkprogramma 2021

De ministerraad neemt op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging, Mathieu Michel, kennis van de voortgang en het werkprogramma 2021 wat betreft de implementatie van de Single Digital Gateway (SDG).

De ministerraad neemt akte van de bereikte resultaten in 2020, de belangrijkste knelpunten en te ondernemen acties. Voorts valideert ze het uitgewerkte werkprogramma voor het jaar 2021 en neemt ze akte van de actualisering van de nodige bijkomende middelen om de SDG-Verordening te implementeren.

Om de continuïteit van de activiteiten op federaal niveau tot eind 2021 te waarborgen:

  • staat de ministerraad nu via het organieke fonds ‘Klimaat, transitie en herstel’ uitgaven toe waarvoor financiering is aangevraagd in het kader van het herstel- en relanceplan
  • wordt de DAV gemachtigd een order te plaatsen voor 800 mandagen op de Smals-raamovereenkomst

De ministerraad zal dit dossier agenderen op een Overlegcomité teneinde tot een akkoord te komen over de interbestuurlijke implicatie voor de uitwerking en verdere opvolging van dit dossier en de financiering hiervan.

De Single Digital Gateway (SDG)-Verordening ligt in de lijn van de implementatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. Deze strategie heeft tot doel het volledige potentieel van de interne markt te benutten door het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken zich binnen de Unie te bewegen, grensoverschrijdende handel te drijven, zich in een andere lidstaat te vestigen en hun zakelijke activiteiten naar een andere lidstaat uit te breiden.