21 sep 2006 17:00

Inbeslagname

Technische wijzigingen inzake de vermeerdering van de bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag wanneer er kinderen ten laste zijn

Technische wijzigingen inzake de vermeerdering van de bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag wanneer er kinderen ten laste zijn

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 1 en 2 van het koninklijk besluit van 27 december 2004 (*) en artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wijzigt. De wijziging betreft de berekening van de inbeslagname wanneer er kinderen ten laste zijn. De wijzigingen zijn louter technisch en betreffen de vermeerdering van de bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag wanneer er kinderen ten laste zijn. Ze liggen in het verlengde van de wijzigingen die de wet van 20 juli 2006, houdende diverse bepalingen, in die materie aanbracht. Het is de bedoeling dat de regels betreffende de vermeerdering van de bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag wanneer er kinderen ten laste zijn, in januari 2007 van kracht worden. (*) van 27 december 2004 ter uitvoering van artikelen 1409, §1, vierde lid en 1409 , § 1er bis, vierde lid van het gerechtelijk wetboek.