21 apr 2023 18:05

Infrabel: afsluiting van een lening van 1 miljard om de spoorweginfrastructuur te versterken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de vraag van Infrabel om een lening van 1 miljard af te sluiten voor infrastructuurwerken die nodig zijn voor de modal shift.

Dit bedrag zal beschikbaar zijn vanaf 2025 en is af te lossen vanaf 2030. Het zal worden gebruikt om het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel te voltooien (lijnen 161 Brussel-Ottignies en 124 Brussel-Nijvel) en om de investeringen te financieren die nodig zijn om het modale aandeel van het spoor (reizigers en goederen) te vergroten, onder meer via investeringen in de havens van Antwerpen, Gent en Brussel en de aanleg van zijsporen van 740 meter.

Deze middelen zullen het mogelijk maken de ambities van de Spoorvisie 2040, het Goederenplan en de op 23 december jl. tussen de federale staat en de spoorwegondernemingen gesloten overeenkomsten, te realiseren.

De minister van Financiën wordt gemachtigd om een staatsgarantie voor deze lening toe te kennen.

Infrabel mag deze lening van 1 miljard euro afsluiten bij de Europese Investeringsbank, het Agentschap van de Schuld of andere financiële instellingen. De lening zal ter beschikking van Infrabel worden gesteld vanaf 2025 en zal worden afgelost vanaf 2030.

Dit verzoek om een lening van Infrabel wordt goedgekeurd in uitvoering van de begrotingskennisgeving van de initiële begroting 2023.