23 apr 2015 15:33

Inhoudingen voor de financiering van de gemeenschappen en gewesten in het kader van de institutionele hervormingen

Het ontwerp beoogt de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap te vervangen.

Het Overlegcomité van 19 december 2014 heeft immers gevraagd om de concordantie van deze bijlage met de laatste beschikbare jaargegevens voor post 24 Sociale zaken en de forfaitaire bedragen die staan ingeschreven op de Comori-tabel (Comori of Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming) opnieuw te onderzoeken.

Het ontwerp beoogt de inhoudingen als gevolg van dit concordantieonderzoek aan te passen, via een nieuwe bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2014. De maandelijkse inhoudingen worden aangepast vanaf de eerstvolgende maand volgend op de inwerkingtreding van dit ontwerp van koninklijk besluit. Voor de reeds verlopen maanden wordt het verschil tussen de ingehouden bedragen en de maandelijkse bedragen bepaald op basis van de nieuwe bijlage verrekend op de middelen van de maand die volgt op de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit.