04 jun 2010 19:16

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De ministerraad heeft in eerste lezing drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de wet houdende regeling van de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitvoert (wet van 30 november 1998). De wet werd gewijzigd door de wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Landsverdediging Pieter De Crem stelden de ontwerpen voor:

  • ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van verschillende beschikkingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  • ontwerp van koninklijk besluit tot de vaststelling van de modaliteiten voor wettige medewerkingplicht in geval van aanvragen betreffende de elektronische communicatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  • ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het secretariaat van de administratieve commissie belast met het toezicht over de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.