20 jul 2012 21:46

Inning van de RIZIV-bijdrage door de Rijksdienst voor Pensioenen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed die de Rijksdienst voor pensioenen de inning van de RIZIV-bijdragen via het pensioenkadaster toevertrouwen.

Vroeger werd het pensioenkadaster beheerd door de RIZIV en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Het beheer van de gegevensbank hoort evenwel niet bij de kerntaken van het RIZIV. Daarom wordt het pensioenkadaster toevertrouwd aan de RVP, wat ook het beheer ten goede zal komen. De RVP houdt nu al de solidariteitsbijdrage op de legale en extralegale pensioenen in. Deze hervorming betekent een verdere administratieve vereenvoudiging.
* voorontwerp van wet betreffende de inning en invordering van de RIZIV-bijdrage door de Rijksdienst voor pensioenen

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de wet van … tot organisatie van de inhouding op de pensioenen en de pensioenvoordelen verricht ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Titel … van de wet van ... 

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de Rijksdienst voor pensioenen