06 mrt 2020 17:44

Inspectiecampagne in maalderijen en veevoederbedrijven: omgaan met stof kan veel beter op vlak van gezondheid en veiligheid !

In de loop van 2019, heeft de regionale directie Antwerpen van de Arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een campagne in maalderijen en veevoederbedrijven uitgevoerd.

Het risico dat als thema van de campagne werd gekozen, was blootstelling aan graan- en meelstof met kans op sensibilisatie en allergische klachten.

Andere relevante risico’s in de sector zijn stofexplosies, vallen van hoogte bij het openen/sluiten van de vulopeningen van de bulkwagens en de bediening van de vulbuizen, het  werken in besloten ruimten bij het onderhoud en de reiniging van de silo’s, blootstelling aan lawaai en letsels ten gevolge van het manueel hanteren van lasten.

Fedris, het vroegere Fonds voor Beroepsziekten, aanvaardde in de periode 2010-2018, 20 dossiers inzake beroepsziekten met betrekking tot hypoacousie of doofheid (lawaai), rug-, spier- en peesblessures (overbelasting), astma (overgevoeligheid aan stoffen), asbest en aantasting van de zenuwfunctie.

Voorafgaand aan de inspectiecampagne werden de sectorfederaties geïnformeerd. Deze hebben op hun beurt hun leden geïnformeerd.

Er werden in totaal 19 ondernemingen in de provincie Antwerpen bezocht. 7 ondernemingen waren maalderijen, 12 waren veevoederbedrijven.

  • Twee derden van de ondernemingen hadden geen risicoanalyse met betrekking tot blootstelling aan stof gemaakt;
  • Slechts de helft van de ondernemingen had zeer beperkte metingen uitgevoerd;
  • Wel hadden 80% bedrijven maatregelen ter beperking van de blootstelling zoals lokale afzuiging, periodieke reinigingsprogramma en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • 50% van de werkgevers hadden geen explosieveiligheidsdocument of voerden de hierin beschreven maatregelen niet uit;
  • Slechts de helft van de ondernemingen had procedures uitgewerkt om installaties veilig te stellen bij interventies (besloten ruiten, laden/lossen,…). 

De arbeidsinspecteur kan waarschuwingen uitschrijven. Hij/zij kan ook activiteiten stilleggen of andere maatregelen opleggen. Hij/zij kan ook een proces-verbaal opstellen ten behoeve van het arbeidsauditoraat met het oog op eventuele strafrechtelijke vervolging.

Tijdens deze actie, werd voor elk van de uitgevoerde inspectiebezoeken een waarschuwingsbrief opgesteld. Er werden noch stopzettingen bevolen, noch processen-verbaal opgesteld.

De inspectie plant de volgende vervolgacties ten aanzien van de sector:

  • Samenwerken met de beroepsfederaties om de sector aan te zetten tot het opstellen van eenvormige instrumenten voor risicoanalyse en een actieplan voor de wegwerking van de niet-conformiteiten, dit in samenwerking met de sociale partners;
  • Binnen een redelijke termijn, een nationale toetsing van de vorderingen maken.