25 apr 2014 18:27

Instemming met de amendementen op drie internationale verdragen inzake mensenrechten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met de amendementen op het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD), het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) en het Internationaal Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling (CAT).

In 1992 en 1995 besloten de verdragspartijen bij de drie verdragen over te gaan tot de wijziging van een aantal artikelen van die drie verdragen. Het voorontwerp van wet dat vandaag wordt goedgekeurd biedt België de mogelijkheid om die amendementen te aanvaarden en aldus blijk te geven van zijn langdurige inzet voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten en van het groot belang dat België hecht aan het nakomen van zijn verplichtingen krachtens de mensenrechtenverdragen van de de Verenigde Naties waarbij het verdragspartij is. België steunt ten volle het werk van de verdragsorganen van de Verenigde Naties, die toezicht houden op de naleving van de mensenrechtenverdragen en die een fundamentele rol spelen in de bevordering en de bescherming van de mensenrechten op nationaal niveau. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.