21 dec 2012 12:39

Instemming met het akkoord tussen België en de Bahama's voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord heeft tot doel inlichtingen over belastingaangelegenheden op verzoek tussen België en de Bahama’s uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden.
België wil met zo veel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluiten voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen en bankgegevens, volgens de standaard die is ontwikkeld door de OESO.

De voornaamste kenmerken zijn:

  • het akkoord heeft betrekking op alle belastingen die worden geheven of beheerd door elk land. In België  is het akkoord ook van toepassing op de belastingen die geheven worden door de gewesten, gemeenschappen, gemeenten …
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen (op verzoek) die naar verwachting relevant zullen zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de beoogde belastingen
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen van banken, financiële instellingen, trusts, stichtingen, partnerships en gemeenschappelijke beleggingsstelsels
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  • het akkoord bevat specifieke voorwaarden voor het houden van een grensoverschrijdende  belastingcontrole in de partnerstaat
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het verzoek niet conform werd ingediend, indien het land dat erom verzoekt op zijn eigen grondgebied niet alle beschikbare middelen heeft ingezet om de gevraagde inlichtingen te verkrijgen, of indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien het vestrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou onthullen
  • er zijn in het akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan die voorzien in het akkoord, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte partij
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het akkoord. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten

Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, wordt het aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen voorgelegd.

Brussel, 7 december 2009.