13 feb 2014 17:52

Instemming met het protocol met Oostenrijk inzake belastinggegevens

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het Protocol tussen België en Oostenrijk tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen*.

Het Protocol wijzigt artikel 26 van de Overeenkomst, dat de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden regelt. De wijziging staat uitdrukkelijk de uitwisseling van bankgegevens toe. De uitwisseling van inlichtingen met Oostenrijk beantwoordt dus aan de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag. De wijziging kadert in een wereldwijd proces, om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken. Het Protocol wordt aan het federale parlement voorgelegd.

Het gaat om een gemengd verdrag en moet dus ook aan de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* Brussel, 10 september 2009

* met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen - Wenen, 29 december 1971.