18 nov 2022 12:50

Integratie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Met de oprichting van de FOD BOSA in 2017 besliste de regering om een integratie en verbetering van de gemeenschappelijke ondersteunende processen binnen de FOD’s te realiseren, om een grotere efficiëntie van de federale administraties te verzekeren en de dienstverlening aan de burgers en de bedrijven te verbeteren. In het verlengde van deze hervorming zal de overdracht van de opdrachten rond administratieve vereenvoudiging naar de FOD BOSA de coördinatie en de centrale sturing van de administratieve vereenvoudiging verbeteren.

 

Opdrachten

Als gevolg van de beslissing van de regering en het parlement worden de opdrachten van de DAV geïntegreerd in die van de FOD BOSA. Deze opdrachten behelzen het voorstellen van maatregelen om de administratieve complexiteit te beperken en de lasten voor bedrijven, burgers, verenigingen en overheden te verminderen:

  • door een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te becijferen die worden opgelegd door de regelgeving, door de formaliteiten en door de administratieve procedures van de federale administraties en andere organismen
  • door voorstellen te formuleren tot vermindering van de administratieve lasten voor de ondernemingen, K.M.O.'s in het bijzonder, de burgers, de verenigingen en de overheidsdiensten
  • door het stimuleren en het voorstellen, onder meer op het niveau van de coördinatie, van initiatieven tot administratieve vereenvoudiging in de federale administraties en andere organismen
  • door de samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties en andere organismen gegroepeerd in een intern netwerk binnen deze administraties, alsook met een netwerk buiten deze administraties; door het formuleren van voorstellen, het promoten en het coördineren van acties tot verbetering van de kwaliteit van de regelgeving.

Sturingscomité voor Administratieve Vereenvoudiging

Het Sturingscomité voor Administratieve Vereenvoudiging wordt opgericht binnen de FOD BOSA. De samenstelling wordt aangepast om alle stakeholders op te nemen. Het zal achttien leden tellen: negen Franstaligen en negen Nederlandstaligen. Je vindt meer details in het koninklijk besluit.

DG Vereenvoudiging & Digitalisering

De DAV wordt geïntegreerd in het Directoraat-generaal (DG) Digitale Transformatie. Het DG Digitale Transformatie krijgt een andere naam die de nieuwe lading beter dekt: het DG Vereenvoudiging & Digitalisering.

We moeten permanent streven naar een verbetering van de kwaliteit van onze administratieve dienstverlening. Administratieve vereenvoudiging is een van de pijlers van deze verbetering. Het doel is de dienstverlening leesbaarder, toegankelijker, performanter en dus efficiënter te maken voor de burgers. Het is niet aan de burger om de gevolgen van de complexiteit van de Staat te dragen. De integratie van de opdrachten van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in het Directoraat-generaal Vereenvoudiging & Digitalisering is een belangrijke stap om deze ambitie waar te maken. Achterliggend ligt de wens om de menselijke en financiële middelen die aan administratieve vereenvoudiging gewijd worden te verbeteren. Het DG Vereenvoudiging & Digitalisering zal zich zowel toespitsen op de vereenvoudiging van de processen als op de vereenvoudiging van de toegang tot deze processen voor de burgers, de zelfstandigen, de ondernemingen en de overheidsdiensten.
Mathieu Michel
Staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging

Over de FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ondersteunt klanten/gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 activiteitsgebieden: ‘strategische ondersteuning’, ‘werken bij de overheid’, ‘overheidsopdrachten’, begroting en boekhouding’ en ‘digitale overheid’. 

De FOD BOSA is onder meer een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.