22 jun 2017 16:18

Integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot toewijzing van nieuwe inningstaken en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Het voorontwerp van wet wil de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) tegen 1 januari 2018 integreren in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) enerzijds en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) anderzijds. Het regeerakkoord voorziet in een substantiële vermindering van het aantal federale overheidsdiensten, openbare instellingen voor sociale zekerheid en instellingen van openbaar nut met minder dan 50 voltijdse medewerkers. 

Een aantal bevoegdheden van het huidige beheerscomité van de HVKZ worden overgedragen aan een specifiek beheerscomité zeevarenden binnen de RSZ. 

Het voorontwerp stelt daarnaast dat de verdeling van de financiële middelen, de goederen en de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de HVKZ tussen de RSZ en de HZIV in een koninklijk besluit worden vastgelegd.

Tenslotte bepaalt het voorontwerp dat de personeelsleden van de HVKZ op 1 januari 2018 worden overgedragen naar de RSZ en de HZIV. Voor het operationeel personeel gebeurt de verdeling op basis van de overgedragen bevoegdheden. Voor het ondersteunend personeel gebeurt dit op basis van de behoeften van de instellingen en naargelang het aantal overgedragen leden van het operationeel personeel rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.