13 feb 2014 17:04

Integratie van Dienst voor het Strafrechtelijk beleid in de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid integreert in het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de federale overheidsdienst Justitie.

Door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid in de FOD Justitie te integreren worden er nauwere samenwerkingsverbanden gesmeed met de andere diensten van de FOD Justitie die op hetzelfde domein actief zijn. Dankzij de integratie kunnen ook synergiën met het College van procureurs-generaal en met het toekomstige College van het openbaar ministerie worden uitgebouwd. Ze zullen beroep kunnen doen op een meer systematische ondersteuning, die ook de vorm kan aannemen van detacheringen van personeelsleden naar de toekomstige gemeenschappelijke steundienst. De dienst voor het Strafrechtelijk beleid adviseert de minister van Justitie bij de uitwerking van het strafrechtelijk beleid.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het strafrechtelijk beleid, het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor criminele politiek, en van zijn adjunct