23 dec 2016 16:31

Integratie van sommige opdrachten van DIBISS in de RSZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie de Block en van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt in de wetgeving, als gevolg van de integratie van sommige opdrachten van de DIBISS in de RSZ.

Met het oog op de integratie van bepaalde opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) beoogt het ontwerp van koninklijk besluit om:

  • in het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 14 december 2015 inzake inning en terugvordering van bijdragen voor de lokale sociale zekerheid te integreren
  • een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector in verband met het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector te wijzigen

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2017.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector ingevolge de integratie van sommige opdrachten van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid