12 mrt 2021 13:00

Internationaal criminaliteitscongres: België steunt de Kyoto-verklaring

Vandaag loopt in Kyoto, Japan, het 14de congres van de Verenigde Naties (VN) over criminaliteitspreventie en strafrecht af. Zes dagen lang overlegden wereldwijd meer dan 5000 beleidsmakers, deskundigen en organisaties om samen te werken in de complexe strijd tegen criminaliteit. Eerder deze week sprak minister van Justitie Vincent Van Quickenborne het congres toe.

Het ‘Crime Congress’ van de VN wordt vijfjaarlijks georganiseerd en is de meest grootschalige bijeenkomst van deskundigen in criminaliteitspreventie en strafrecht. Het doel? Een gezamenlijke beleidsverklaring en een internationale agenda voor de komende 5 jaar om criminaliteit te voorkomen en het strafrechtelijk beleid te versterken. Die ambitie wordt voorbereid, vorm gegeven en opgevolgd door de VN-commissie voor criminaliteitspreventie en strafrecht. Tijdens de 14de editie focusten de deelnemers naast preventie en strafrechtelijk beleid ook op de rechtstaat en hoe justitie kan bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030.

België betrokken in woord en daad
Vice-Eersteminister en Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne had op 8 maart de eer om de nationale verklaring uit België te brengen. De minister onderstreepte daarbij dat zware criminaliteit geen grenzen kent. Om daadkrachtig op te treden, moeten we de handen in elkaar slaan, kennis delen en samenwerken. Dat geldt voor intrafamiliaal geweld (een fenomeen dat wereldwijd escaleert door de coronacrisis), maar ook voor drugsbeleid, terrorisme, mensenhandel, milieumisdrijven en andere vormen van zware criminaliteit.

Het engagement van België is niet vrijblijvend. In de strijd tegen mensenhandel heeft ons land een voortrekkersrol en investeerden we 2 miljoen euro in het VN-fonds voor slachtoffers van mensenhandel. België droeg nog eens 2 miljoen euro bij om milieucriminaliteit in Afrika tegen te gaan.

Drukke (virtuele) agenda
Het 14de congres werd een uitzonderlijke editie die noodgedwongen al was uitgesteld en ook nu nog grotendeels virtueel verliep. Toch bleef het programma bijzonder goed gevuld. Het formeel gedeelte met tussenkomsten van internationale toppolitici uit de lidstaten werd dinsdag afgerond met een plenaire sessie. Doorheen de week droeg België ook bij aan het informeel gedeelte aan de hand van talrijke workshops en mini-conferenties rond specifieke topics.

Er waren 4 cruciale agendapunten:

  • strategieën in criminaliteitspreventie met het oog op socio-economische ontwikkeling
  • de aanpak van uitdagingen voor het strafrechtelijk beleid
  • de promotie van de rechtstaat
  • internationale (technische) samenwerking om criminaliteit te voorkomen en aan te pakken

Meer informatie

Contact
press@just.fgov.be

 

Effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen zijn essentieel om mensenrechten te beschermen, ook op socio-economisch vlak. Corruptie en de meest ernstige vormen van criminaliteit – zoals terrorisme en drugs – zijn wereldwijd een rem op de vooruitgang. Om onze doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te behalen, is krachtdadige actie vereist om die problemen aan te pakken, zowel nationaal als internationaal.
Vincent Van Quickenborne, Vice-Eersteminister en Minister van Justitie