25 mrt 2010 18:22

Internationaal verdrag

Wijziging van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen

Wijziging van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed, houdende instemming met het avenant tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen 

Het avenant past artikel 20 van de overeenkomst, dat de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden regelt, aan de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag aan. De aanpassing maakt de uitwisseling van bankgegevens mogelijk en maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken. 

Het gaat om de uitwisseling van inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en de interne wetgeving op het vlak van: 

  • alle Belgische belastingen
  • directe of indirecte belastingen
  • die de federale regering voor eigen rekening, voor rekening van de gefederaliseerde entiteiten en van de plaatselijke gemeenschappen heft

De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs als ze enkel van nut zijn voor de andere staat. Ook de inlichtingen die in het bezit zijn van banken komen ervoor in aanmerking. De Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Frankrijk gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Het avenant wordt binnenkort aan de goedkeuring van het Parlement voorgelegd

(*) overeenkomst: Brussel, 10 maart 1964, gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971 en van 8 februari 1999.
avenant: Brussel, 7 juli 2009.