19 nov 2004 16:00

Internationale boekhoudnormen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen.

Het ontwerp biedt vennootschappen, die niet op de beurs genoteerd zijn, de mogelijkheid, om bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening de internationale boekhoudkundige normen toe te passen, die de Europese Commissie op datum van de afsluiting van de balans heeft goedgekeurd. Het ontwerp bepaalt ook dat de vennootschappen naar Belgisch recht, die op een gereglementeerde markt van een andere lidstaat dan België genoteerd zijn, voor het boekjaar vanaf 1 januari 2005 voor het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening de IAS-normen (*) moeten toepassen, die de Europese Commissie heeft goedgekeurd. Het ontwerp bepaalt dat de vennootschappen naar Belgisch recht, waarvan alleen de schuldinstrumenten op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, en de vennootschappen waarvan de aandelen op markten van derde landen zijn genoteerd en die andere boekhoudnormen dan de IAS hanteren, vanaf een boekjaar dat voor 11 september 2002 is aangevangen de IAS-normen, die de Europese Commissie aanneemt, pas voor de boekjaren vanaf 1 januari 2007 kunnen gebruiken. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) IAS: internationale boekhoudnormen die de International Accounting Standard vastlegt.