28 okt 2016 17:28

Intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en overplaatsing van militairen naar een overheidsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing. 

Het ontwerp regelt de overgang van een statutaire ambtenaar van de rechterlijke orde naar een overheidsdienst. Dat houdt ook in naar een openbare instelling van sociale zekerheid of een federale instelling van openbaar nut:

  • De statutaire ambtenaar van de rechterlijke orde zal in het federaal openbaar ambt kunnen solliciteren naar elke functie van eenzelfde niveau of eenzelfde klasse. Hij zal ook kunnen solliciteren naar elke functie van het hogere niveau of van de hogere klasse, als hij voldoet aan de voorwaarde dat hij geslaagd is voor de overgang naar het hogere niveau of aan de voorwaarde van de klasseanciënniteit in het kader van de bevorderingen in niveau A.
  • De statutaire ambtenaar van de rechterlijke orde zal worden geïntegreerd in de weddeschaal die hem een wedde geeft die minstens gelijkwaardig is, als de mobiliteit in hetzelfde niveau of dezelfde klasse gebeurt. Met andere woorden, de mobiliteit gebeurt in elk geval zonder weddeverlies. Als de mobiliteit in een hoger niveau of een hogere klasse gebeurt, gaat ze uiteraard gepaard met een weddeverhoging die gelijkwaardig is aan de weddeverhoging die hij zou hebben gekregen als hij bij de rechterlijke orde was gebleven, of als hij al de hoedanigheid van rijksambtenaar had. 
  • Zowel bij de integratie in een weddeschaal als bij de toekenning van de eerste bevordering naar de hogere weddeschaal zal er rekening worden gehouden met de loopbaan als statutaire ambtenaar van de rechterlijke orde, als de mobiliteit gebeurt in een gelijkwaardige graad van hetzelfde niveau of dezelfde klasse. Hij behoudt ook het recht op de premie voor competentieontwikkeling tot het einde van de geldigheidsduur.

Het ontwerpbesluit bevordert ook de overplaatsing van militairen naar een overheidsdienst die tot het federaal openbaar ambt behoort: 

  • Voortaan mag de militair een aanvraag tot overplaatsing indienen in antwoord op een oproep tot kandidaten in het kader van een vergelijkende selectie die voor iedereen is opengesteld, onafhankelijk van een aanvraag uitgaande van een begunstigde dienst.
  • De onderofficieren en officieren van niveau B hebben toegang tot de vergelijkende selecties voor overplaatsing (nieuwe categorieën ingediend bij de wet van 28 februari 2007).
  • De militairen bekleed met een graad van niveau D alsook de militairen van niveau C, bekleed met de graad van eerste sergeant-majoor met een graadanciënniteit van meer dan vier jaar, zullen een gunstigere weddeschaal bekomen in geval van terbeschikkingstelling of overplaatsing.
  • Als ze worden opgeroepen om in dienst te treden, worden de militairen van niveau D voor één jaar ter beschikking gesteld en niet meer voor drie maanden.
  • Tijdens die terbeschikkingstelling zijn de militairen onderworpen aan het evaluatiesysteem dat in het federaal openbaar ambt geldt en krijgen ze dus een vermelding. De vermelding "onvoldoende" maakt ambtshalve een einde aan de terbeschikkingstelling. 
  • De militairen die aangeworven werden voor een beperkte loopbaan en die ter beschikking zijn gesteld of overgeplaatst genieten niet het mechanisme van de "beschermingswedde". 

Het ontwerp wordt voor syndicale onderhandeling voorgelegd aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten alsook aan het Onderhandelingscomité van het militair personeel. Daarna wordt het voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Er is ook een koninklijk besluit onderweg dat de omgekeerde beweging mogelijk maakt: nl. van het federaal administratief openbaar ambt naar gerechtspersoneel. Dit koninklijk besluit verschijnt tegelijk met voorgaande KB maar moet niet op de ministerraad goedgekeurd worden. 

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht terzijde staan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing