15 mei 2013 17:52

Invoeging van boek XIII Overleg in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek XIII over het Overleg in het wetboek van economisch recht invoegt*.

Het voorontwerp van wet is gewijd aan het overleg tussen de overheid en de economische actoren en tussen deze actoren onderling. De wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven vormt de basis van boek XIII. Het brengt alle economische adviesorganen onder een gemeenschappelijke koepel samen, namelijk de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Deze koepel wordt onderverdeeld in commissies die de bestaande economische adviesorganen opvolgen. Zo wordt transparantie gecreëerd in het institutionele landschap en krijgen de uitgebrachte adviezen een grotere draagwijdte. De hervorming moet ook leiden tot een betere vereniging van de economische belangen en van de diverse invalshoeken van het economisch beleid en tot een efficiënte inzet van middelen via eenvormige procedures.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende de invoering van het Boek XIII Overleg in het Wetboek van economisch recht