14 feb 2014 15:50

Invoeging van een boek over het recht van de marktpraktijken, consumentenbescherming en de beoefenaars van een vrij beroep in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte en minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle drie voorontwerpen van wet goed die boek XIV invoegen een wijzigingen aan het boek XVII in het wetboek van economisch recht doorvoeren.

De drie voorontwerpen van wet maken deel uit van het wettelijke kader dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert. Boek XIV behandelt de marktpraktijken en de consumentenbescherming voor beoefenaars van een vrij beroep. Boek XVII betreft de stakingsvordering in hoofde van de beoefenaars van een vrij beroep.

Ze zetten  twee Europese richtlijnen Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken en Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten op het vlak van de vrije beroepen in Belgisch recht om. Ze heffen de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen op en vervangen ze door een nieuw boek XIV. Ze geven uitvoering aan rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Boek XIV omschrijft met een nieuwe definitie de vrije beroepen op basis van de wezenlijke kenmerken van de vrije beroepen en niet meer op basis van wat een vrij beroep niet is.

voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XIV in de Boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht

voorontwerp van wet houdende wijziging van Boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep
voorontwerp van wet houdende invoeging in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep