24 okt 2013 19:34

Invoeging van twee boeken over 'maatregelen voor crisisbeheer' en 'handelsagentuurovereenkomsten en commerciële samenwerkingsovereenkomsten' in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte twee voorontwerpen van wet goed die Boek X en boek XVIII in het wetboek van economisch recht invoegen.

De twee voorontwerpen van wet maken deel uit van het wettelijke kader dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert. Boek X bevat de voorschriften voor de handelsagentuurovereenkomsten, de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten en de eenzijdige beëindiging van concessies van alleenkoop van onbepaalde tijd. Het Boek XVIII versterkt en actualiseert de wettelijke basis om maatregelen voor crisisbeheersing te nemen en verduidelijkt de voorwaarden om deze wet toe te passen. Artikel 1 stelt de voorwaarden en de modaliteiten vast waardoor de minister zijn uitzonderlijke reglementeringsbevoegdheid kan uitoefenen om aan uitzonderlijke omstandigheden tegemoet te komen die de goede werking van de economie kunnen aantasten.

Artikel 2 legt de voorwaarden vast die moeten vervuld zijn, opdat de minister goederen kan opeisen om het hoofd te bieden bij een economische crisis. De straffen en inbreken op dit boek zijn ingevoegd in Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.