24 jun 2022 16:14

Invoering 'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van het 'Terug Naar Werk-traject' voor zelfstandigen. Het gaat om een uitvoering van de passage in het regeerakkoord over de integratie van langdurig zieken.

Het 'Terug Naar Werk-traject' betreft elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde onder de coördinatie van de 'Terug Naar Werk-coördinator' na een doorverwijzing door de adviserend arts, of na een vraag van deze gerechtigde zelf, zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een activiteit die past bij zijn mogelijkheden en noden.

Het voorontwerp van wet en de ontwerpen van koninklijk besluit voorzien in de uitvoering van deze beslissing door een toegankelijk 'Terug Naar Werk-proces' te implementeren en het 'Terug Naar Werk-traject' te optimaliseren voor zelfstandigen.

Meer specifiek worden de concepten van 'Terug Naar Werk-traject', 'Terug Naar Werk-coördinator', 'Terug Naar Werk-dossier' en de responsabilisering van de zelfstandigen ingevoerd in de uitkeringsverzekering van zelfstandigen. Deze concepten werden reeds toegevoegd in de uitkeringsverzekering voor werknemers.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten wat de invoering van de “Terug Naar Werk-trajecten” onder de coördinatie van een “Terug Naar Werk-coördinator” betreft

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de “Terug Naar Werk-trajecten” in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft