18 okt 2013 18:56

Invoering van de elektronische rechtspleging voor de bestuursrechtspraak van de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bestuursrechtspraak bij de Raad van State vergemakkelijkt door de invoering van een elektronische rechtspleging. Dit voorstel beantwoordt aan de doelstellingen op dit vlak van het regeerakkoord van 1 december 2011.

Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt een geïnformatiseerde procedure ingevoerd, in navolging van de elektronische rechtspleging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De nieuwe procedure start op 1 februari 2014.

De elektronische procedure is eenvoudig, veilig en gebaseerd op Tax-on-web. Bovendien is ze goedkoper. De procedure is mogelijk voor de raadpleging tot nietigverklaring, de rechtspleging in cassatie, de procedure in kort geding en het opleggen van dwangsommen. Enkel de specifieke versnelde procedures in kort geding en de rechtspleging met volle rechtsmacht voor gemeentelijke geschillen zijn uitgesloten.

Om de rechtpleging op te starten zijn een internetverbinding en een Belgische eID-kaart nodig. De griffie stuurt de papieren documenten per aangetekende zending, die ook een e-ticket bevat, naar de verwerende en tussenkomende partijen. Met het ticket krijgen ze toegang tot het online-dossier. Ook de ondertekening gebeurt met de eID.  

De keuze voor de elektronische rechtspleging is facultatief, maar eenmaal ze gestart is wordt ze definitief. Men hoopt echter dat de elektronische procedure binnenkort de regel wordt en de aangetekende verzending van procedurestukken de uitzondering.

Het ontwerp geeft vorm aan de doelstelling van het regeerakkoord om de procedure die van kracht is bij het hoogste administratieve rechtscollege te verbeteren. Deze vereenvoudiging van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak, die voor de rechtzoekende facultatief blijft, kadert in de optiek van een betere toegankelijkheid van de burger tot de administratieve rechter.

Het stelsel werd uitgewerkt in overleg met de Raad van State, de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophone et germanophone.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van state, en het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van state, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging