24 okt 2013 13:16

Invoering van de regionale kilometerheffing voor vrachtwagens

De ministerraad keurt een voorontwerp van bijzondere wet goed waarin een juridisch kader wordt gecreëerd voor de invoering van de kilometerheffing door de gewesten.

Op 21 januari 2011 hebben de drie gewesten een akkoord gesloten over de hervorming van de verkeersbelasting. Het betreft meer bepaald de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton en een hervorming van de fiscaliteit voor lichte voertuigen. 

Het voorontwerp creëert een gepast juridisch kader waarin de bevoegde gewestelijke autoriteiten de nodige maatregelen kunnen nemen om de kilometerheffing in te voeren. Die kilometerheffing zal gebeuren onder de vorm van een autonome gewestbelasting of een retributie, al naargelang het belastbaar wegennet in concessie is gegeven of niet. 

De projectplanning voorziet dat de kilometerheffing door de gewesten wordt ingevoerd in 2016. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing.